Τι είναι

Το Bravo Sustainability Performance Directory φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, με στόχο να καταστεί σημείο αναφοράς όλων των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτικές, πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας –Κοινωνίας. 

Το Bravo Sustainability Performance Directory αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, η οποία είναι αποτέλεσμα ευρύτερης συνεργασίας και συναίνεσης 5 κορυφαίων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Φορέων, 33 Επιχειρηματικών Φορέων, 120 Επιχειρήσεων, 17 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 44 Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών. 

Η ένταξη μιας επιχείρησης στο Bravo Sustainability Performance Directory την αναδεικνύει μεταξύ των πρωταγωνιστών της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, ενώ τη βοηθάει στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Το Bravo Sustainability Performance Directory απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης, που θέλουν να είναι υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες, 
 
  • Αναπτύσσεται μέσω μιας διαδικασίας διαλόγου με έγκριτους κοινωνικούς εταίρους.
  • Είναι δημόσια διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο στη σελίδα http://www.sustainablegreece2020.com.
  • Αποστέλλεται σε Θεσμικούς Φορείς και Οργανισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
     
Οι επιχειρήσεις καλούνται να ενταχθούν στο Sustainability Performance Directory σε τρείς κατηγορίες:
 


O τρόπος συμμετοχής των επιχειρήσεων στηρίζεται:
 
  • στις πρωτοβουλίες/προγράμματα που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν πάνω στους Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης τα τελευταία 3 χρόνια και με τις οποίες συμμετέχουν στη διαδικασία  διαλόγου του Θεσμού BRAVO 
  • στα συστήματα και στις διαδικασίες που υποστηρίζουν την Υπεύθυνη Λειτουργία τους όπως αυτό αποδεικνύεται από το εύρος κάλυψης των κριτηρίων του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας και από 
  • τον τρόπο δημοσιοποίησης των δεδομένων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 
Περισσότερες πληροφορίες  για τη μεθοδολογία και τη διαδικασία ένταξης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.