Τρόπος συμμετοχής

Στο Bravo Sustainability Performance Directory μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια τους, καθώς και το σημαντικό ρόλο της ανάληψης πρωτοβουλιών/ δράσεων στη προώθηση της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας.H κατάταξη των επιχειρήσεων στο Bravo Sustainability Performance Directory γίνεται μέσα από την:
 
  1. Ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλιών & προγραμμάτων που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις μέσω ενός διαλόγου που συμμετέχουν 180 stakeholders με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Περισσότερα για το Θεσμό διαλόγου Bravo. Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία αξιολόγησης http://bravo.sustainablegreece2020.com.
  2. Ανταπόκριση στα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τον βαθμό ωρίμανσης των πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζουν με την κάλυψη ολικώς ή μερικής των 10 θεματικών/κριτηρίων, που βασίζονται στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. 
  3. Δήλωση του τρόπου δημοσιοποίησης δεδομένων της Βιώσιμης Ανάπτυξης όσον αφορά την Υπεύθυνη Λειτουργία 
Η τελική κατάταξη των Επιχειρήσεων στο Sustainability Performance Directory διαμορφώνεται:

Sustainability Leaders 
Για την ανάδειξη των Bravo Sustainability Leaders οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει ως προϋπόθεση: 
 
  • Να έχουν αναπτύξει και καταθέσει στη διαδικασία του διαλόγου Bravo Πρωτοβουλίες/ Προγράμματα που καλύπτουν και τους 5 θεματικούς Πυλώνες του Θεσμού (Governance, Market, Environment, Society, In Action). Επιπροσθέτως, οι παραπάνω πρωτοβουλίες οφείλουν να συγκεντρώνουν αξιολόγηση με βαθμό τουλάχιστον 2 για την κάθε μία. 

Top Sustainability Companies 
Για την ανάδειξη των Bravo Top Sustainability Companies οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει ως προϋπόθεση: 
 
  • Να έχουν αναπτύξει και καταθέσει στη διαδικασία του διαλόγου Bravo Πρωτοβουλίες/ Προγράμματα που καλύπτουν τουλάχιστον τους 3-4 θεματικούς Πυλώνες του Θεσμού (Governance, Market, Environment, Society, In Action). Παράλληλα, οι παραπάνω πρωτοβουλίες οφείλουν να συγκεντρώνουν αξιολόγηση με βαθμό τουλάχιστον 2.5 ως Μ.Ο όλων. 

Sustainability Companies 
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται παραπάνω για τις κατηγορίες των Sustainability Leaders και των Top Sustainability Companies.
 
Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία για τη συμμετοχής τους στο Bravo Sustainability Performance Directory έως τις 31 Ιουλίου 2017.

Διαβάστε αναλυτικά την Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Sustainability Performance Directory εδώ.