Τρόπος συμμετοχής

Κάθε Οργανισμός μπορεί να συνδεθεί με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας κάνοντας χρήση των παρακάτω δύο πακέτων συμμετοχής.

Α) Βασική Συμμετοχή


Οι Οργανισμοί/Επιχειρήσεις  έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το δομημένο πλαίσιο αναφοράς του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Λειτουργίας τους. 

Με την επιλογή της Βασικής Συμμετοχής, ο κάθε Οργανισμός μπορεί να:

 

 • αυτοαξιολογηθεί για το επίπεδο ωρίμανσης και ένταξης τους όσον αφορά τα επίπεδα και τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας 
 • παρουσιάσει τα εταιρικά δεδομένα της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Λειτουργίας του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.greekcode.sustainablegreece2020.com σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το βασικό πακέτο συμμετοχής προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

Β) PREMIUM Συμμετοχή


Οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί/ Επιχειρήσεις που επιλέγουν να ανήκουν σε αυτή  την κατηγορία συμμετοχής μπορούν να ενταχθούν στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας  για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης  Λειτουργίας τους καθώς και να εποφεληθούν από ένα σύνολο υπηρεσιών που υποστηρίζουν την εταιρική τους εικόνα και φήμη.

Με την επιλογή της Premium Συμμετοχής, ο κάθε Οργανισμός μπορεί να:

 

 • αυτοαξιολογηθεί για το επίπεδο ωρίμανσης και ένταξης τους όσον αφορά τα επίπεδα και τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας 
 • παρουσιάσει τα εταιρικά δεδομένα της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Λειτουργίας του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.greekcode.sustainablegreece2020.com σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης, μπορεί να επωφεληθεί από: 

 • τη Δήλωση Συμμόρφωσης & τον Πίνακα Τεκμηρίωσης, όπου παρουσιάζεται η συμμόρφωση της επιχείρησης με το πλαίσιο αναφοράς του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Επιβεβαιώνει το επίπεδο συμμόρφωσης και με τον Πίνακα Τεκμηρίωσης που τη συνοδεύει παρουσιάζει  το εύρος κάλυψης των κριτηρίων της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από την Επιχείρηση. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα επίσημο έγγραφο, καθώς ουσιαστικά αποδεικνύει το εύρος της  προσέγγισης του Οργανισμού στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Μπορεί να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο & να αποσταλεί σε Θεσμικούς &  Κοινωνικούς  Φορείς μαζί με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Την έκδοση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, ένα περιεκτικό κείμενο που καταγράφει τον τρόπο προσέγγισης του Οργανισμού στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας. Προκύπτει από τις πληροφορίες τις οποίες ο Οργανισμός έχει καταθέσει με τις απαντήσεις του σε κάθε κριτήριο του Κώδικα και παρουσιάζει συνολικά την επίδραση του Οργανισμού στο τρίπτυχο  Οικονομία- Κοινωνία –Περιβάλλον. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης με την μορφή pdf ή ειδικού εντύπου αποτελεί επίσημο έγγραφο και απευθύνεται σε ενημερωμένο και εξειδικευμένο κοινό που μπορεί να αξιολογήσει την εταιρική επίδοση, όπως οι: Θεσμικοί και Κοινωνικοί Φορείς, Αναλυτές Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων και Επενδυτές, Πελάτες και Συνεργάτες. 
 • Την παρουσίαση ON LINE Corporate Sustainability Profile, όπου αποτελεί ένα επικοινωνιακά περιεκτικό προφίλ του Οργανισμού που δίνει σε κάθε ενδιαφερόμενο μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσέγγισης του Οργανισμού στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Με την παρουσίαση  συγκεκριμένων δεδομένων που χαρακτηρίζουν τον κάθε Οργανισμό, επικοινωνεί αποτελεσματικά τις επιδόσεις και  τα επιτεύγματα του στο σύνολο των ενδιαφερόμενων κοινών του, όπως Πελάτες, προμηθευτές, εκπροσώπους Τοπικών Κοινωνιών, Θεσμικούς Φορείς. 
 • Τη συμμετοχή  στο  Sustainability Performance Directory, τη Χάρτα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας, όπου οι επιχειρήσεις αναλόγως του επιπέδου ωρίμανσης τους στα θέματα πολιτικών, διαδικασιών και επιτευγμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης εντάσσονται στις κατηγορίες των Sustainability Leaders, Top Sustainability Companies, Emerging Sustainability Companies.

Όλοι οι Οργανισμοί /Επιχειρήσεις που εντάσσονται στην PREMIUM Συμμετοχή έχουν την δυνατότητα χρήσης του λογοτύπου στα επικοινωνιακά έντυπα τους.

Το κόστος της  PREMIUM Συμμετοχής εξαρτάται από το επίπεδο συμμετοχής του Οργανισμού στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.

 • Συμμετοχή στο επίπεδο D  Κόστος  800€    
 • Συμμετοχή στο επίπεδο C  Κόστος  1.500€  
 • Συμμετοχή στο επίπεδο B  Κόστος  2.000€  
 • Συμμετοχή στο επίπεδο A  Κόστος  2.500€ 


ΣΥΝΕΧΕΙΑ